RMS系列滑軌相容表
Model No. RMS01 RMS03-24 RMS03-26 RMS04-20 RMS05-22 RMS06-22 RMS07-20 RMS08-20
  RMS08_20
Fit chassis width 438mm 430mm 430mm 430mm 440mm 430mm 430mm 430mm
Limitation of chassis depth 660mm (26") 610mm (24") 660mm (26") 510mm (20") 560mm (22") 560mm (22") 510mm (20") 510mm (20")
Rack Cabinet mounting hole distance (Min.~Max.) 716~832±3 mm 665~820±3 mm 715~870±3 mm 565~720±3 mm 595~936±3 mm 570~731±3 mm 531~801±3 mm 533~750±3 mm
Cabinet mounting hole dimension 9.5mm 9.5mm 9.5mm 9.5mm 9.5mm ○ or Min. 7mm ○ or 9.5mm 9.5mm
Recommended List
RM23-502-MINI - - - - - -
RM23-502 - - - - - -
RM22-312 - - - - - - -
RM22-308 - - - - - - -
RM21-304 - - - -
RM21-308 - - - -
RM201B - - - -
RM208 - - - - - - -
RM208-MINI - - - -
RM212 - - - - - - -
RM224 - - - - - - -
RM316 - - - - - - - -
RM420 - - - - - - - -
RM400 - - - - - -
RM44 - - - - - - -
RM42-502 - - - - - -
RM41-506 - - - - - -
RM41-H08 - - - - - -
CS350 - - - - - - -
RMB41 - - - - - -
RMB41-W - - - - - -
RMB51 - - - - - -
RMB51-W - - - - - -